Firemná filantropia

Firemná filantropia a firemná angažovanosť sa v spoločnosti

Pod pojmom firemná filantropia rozumieme dobrovoľnú angažovanosť sa podnikateľského subjektu vo verejnoprospešných projektoch s cieľom podporovať rozvoj spoločnosti, v ktorej pôsobí alebo na ktorú majú jeho podnikateľské aktivity vplyv. Ide o aktivity nad rámec komerčnej činnosti firmy; aktivity, ktoré firmy najčastejšie realizujú spoločne s neziskovými organizáciami.

Firemná filantropia je definovaná ako nezištné darovanie peňazí, produktov, služieb bez nároku na reklamné alebo iné daňovo uznateľné protiplnenie.

Okrem klasickej filantropie existuje ešte celý rad možností a spôsobov, ako sa môžu firmy angažovať v spoločnosti prostredníctvom podpory verejnoprospešných aktivít.

Medzi najrozšírenejšie formy angažovanosti sa firiem v spoločnosti patrí na Slovensku:
- asignácia 2 % podielu zaplatenej dane a
- sponzoring

V prípade asignácie 2 % podielu zaplatenej dane nejde o klasický dar firmy mimovládnej či inej organizácii, ale o prerozdelenie verejných zdrojov. Aj napriek tomu, že o prijímateľoch podpory rozhodujú firmy, túto činnosť nie je možné považovať za prejav firemnej filantropie. Zároveň však treba dodať, že ak firma investuje napríklad do efektívneho mechanizmu prerozdelenia týchto prostriedkov viacerým uchádzačom, takýto vklad firmy je možné považovať za prejav jej spoločenskej zodpovednosti.

Sponzoring je peňažná alebo iná forma podpory, poskytnutá za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je teda „príspevok s protiplnením“. Sponzorský príspevok je možné poukázať najčastejšie na základe zmluvy o reklame, kedy príjemca vykáže činnosti smerujúce k naplneniu marketingových cieľov sponzora.

 

Stiahnite si materiály:

Sprievodca firemnou filantropiou

Firemná filantropia a firemná angažovanosť sa v spoločnosti


Stiahnite si prípadové štúdie:

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

Pivovary Topvar, a. s.

Provident Financial, s.r.o.

Slovak Telekom, a.s.